Türk Cumhuriyetlerinin nüfusu ve Dünya litaratöründeki konumu : - SMMM Akif Beytur

Türk Cumhuriyetlerinin nüfusu ve Dünya litaratöründeki konumu :


Dünya yer küresinde ve Tarihin Derinliklerinde bugüne kadar her daim varlığını sürdüren asil ve aziz Türk Milleti din, dil, kültür ve bağımsızlığından ödün vermeden kurduğu Cumhuriyetler, Özerk Cumhuriyetler, Azınlıklar ile Batı Devletlerinde (Avrupa da) yaşayan Türkler’ e dair yaptığımız araştırma sonucu aşağıdaki gibidir.  

01- TÜRKİYE CUMHURİYETİ:  (Anadolu Türkleri-Oğuz)                  Nüfus: 81.000.000    *     Başkent: Ankara 

02- AZERBAYCAN CUMHURİYETİ:  (Azerbaycan Türkleri-Oğuz)   Nüfus: 11.000.000    *     Başkent: Bakü 

03- KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ:  (Kazak)                                     Nüfus: 18.000.000    *     Başkent: Astana 

04- TÜRKMENİSTAN CUMHURİYETİ:  (Türkmen)                           Nüfus: 6.000.000      *      Başkent: Aşkabat 

05- ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ:  (Özbekler)                                Nüfus: 31.000.000    *      Başkent: Taşkent 

06- KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ:  (Kırgızlar)                                  Nüfus: 6.500.000      *     Başkent: Bişkek 

07- KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ:  (Oğuzlar)                      Nüfus: 300.000        *      Başkent: Lefkoşe 

ÖZERK TÜRK CUMHURİYETLERİ:  

08- ALTAY CUMHURİYETİ:  (Altay Türkleri)                                      Nüfus: 350.000        *      Başkent: Gorno-Altaysk 

09- BAŞKORTİSTAN;  (Başkırtlar)                                                     Nüfus: 5.300.000     *      Başkent: Ufa 

10- KABARDEY-BALKARYA CUMHURİYETİ;  (Balkarlar)               Nüfus: 1.300.000     *      Başkent: Nalçik 

11- ÇUVAŞİSTAN CUMHURİYETİ;   (Çuvaşlar)                                 Nüfus: 1.750.000     *     Başkent: Şupaşkar 

12- DAĞISTAN CUMHURİYETİ:  (Avarlar)                                         Nüfus: 3.600.000     *      Başkent: Mahaçkala 

13- DOĞU TÜRKİSTAN:  (Uygur Türkleri-Türkmenler)                       Nüfus: 30.000.000   *     Başkent: Urumçi 

14- GAGAVUZYA:  (Gök-Oğuzlar)                                                      Nüfus: 200.000        *     Başkent: Komrat 

15- HAKASYA:  (Hakaslar)                                                                 Nüfus: 750.000         *     Başkent: Abakan 

16- KARAÇAY- ÇERKES CUMHURİYETİ;  (Karaçaylar-Çerkesler)  Nüfus: 700.000         *     Başkent: Çerkessk 

17- KARAKALPAKİSTAN:  (Karakalpaklar)                                       Nüfus: 1.500.000      *     Başkent: Nukus 

18- TATARİSTAN:  (Tatarlar)                                                              Nüfus: 5.200.000      *     Başkent: Kazan 

19- TUVA CUMHURİYETİ:  (Tuvalar)                                                  Nüfus: 392.000         *     Başkent: Kısıl 

20- YAKUTİSTAN:  (Sibirler-Yakut Türkleri)                                        Nüfus: 1.500.000      *     Başkent: Yakutsk 

MEVCUT TÜRK AZINLIKLARI: 

 • GÜNEY AZERBAYCAN: Azerbaycan cumhuriyeti dışında İran’da varlığını sürdüren ve 40.000.000 nüfusu oluşturan Türk toplumu. 
 • KAŞKAYLAR: İran’da varlığını sürdüren Türk topluluğu. İran’da 3.500.000 Kaşkay Türkü yaşamaktadır. 
 • NOGAYLAR: Rusya federasyonu, Türkiye, Romanya ve Türk Cumhuriyetlerinde yaşamaktadırlar. Toplam sayıları 400.000 civarındadır. 
 • AHISKA TÜRKLERİ: Türkiye dışında, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Avrupa ve ABD’de yaklaşık 600.000 civarında nüfusa sahip olan topluluktur. 
 • BALKAN TÜRKLERİ: Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve eski Yugoslav devletlerinde yaşayan Türkler 3.000.000 civarındadır. 
 • IRAK TÜRKMENLERİ: Irak’ta Musul-Kerkük başta olmak üzere varlığını sürdüren Türklerdir. 4.500.000 civarında nüfusa sahiptir. 
 • KARAY TÜRKLERİ (KARAİMLER) : Dini inanışı Musevi olan Türk halkı. Bugün başta Rusya, Estonya-Litvanya ve İsrail olmak üzere dünyada 300.000 civarında Karay Türk’ü bulunmaktadır. 
 • KIRIMÇAKLAR: Bir başka Musevi Türk boyudur. Karaimler ile akraba olup özellikle Kırım’da yaşamaktadırlar. Günümüzde sayıları 50.000 civarındadır. 
 • KAMUK TÜRKLERİ: Rusya-Kafkasya-Dağıstan’da yaşayan Kıpçak Türkleridir. Nüfusları 600.000 civarındadır. 
 • SALARLAR: Çin’de varlığını sürdüren ve sayıları 400.000 civarında olan Türk topluluğu. 
 • DOLGANLAR: Rusya’nın en kuzeyinde yaşayan ve Sibir Türkleri ile akraba olan sayıları 60.000’i bulan Türk topluluğu. 
 • ŞORLAR: Sibirya’da yaşayan ve günümüzde nüfusları 20.000 civarında olan Türk topluluğu 
 • SURİYE TÜRKLERİ: Günümüzde sayıları 1.500.000’i bulan Oğuz Türkmenleridir. 
 • YUGURLAR: Çin’de yaşayan ve sayıları 20.000 civarında olan Türk topluluğu. 
 • TEREKEMELER: Günümüzde ekseri Rusya’da yaşayan ve sayıları 1.000.000 civarında olan Kıpçak topluluk. 
 • NAYMANLAR: Moğolistan, Kazakistan, Türkiye ve Rusya’da yaşayan ve sayıları 3.000.000’u bulan topluluk. 

BATI DEVLETLERİ (AVRUPADA) YAŞAYAN TÜRKLER:

Almanya başta olmak üzere Avrupa’da yaşayan kandaşlarımızdır. Nüfusları 9.000.000 civarındadır. Bunların dışında nüfusları kayda değer olmasa da kendi gelenek ve göreneklerini sürdüren birçok Türk topluluğu vardır. Genelde eski Sovyet coğrafyasında yaşayan bu topluluklar. 

 • Tofalar,  
 • Yaka Türkmenleri,  
 • Afganistan Türkmenleri,  
 • İlu Türkleri,  
 • Aynallu Türkleri,  
 • Aymaklar,  
 • Hamseler,  
 • Stravopol Türkmenleri,  
 • Teleütler, Çulimler,  
 • Barabalar,  
 • Öngütler,  
 • Kızıllar,  
 • Hoşballar,  
 • Biltirler,  
 • Kamasinler,  
 • Çulımlar olarak saya biliriz...  

Bugün tüm dünyada yaşayan Türk nüfusu 03.01.2020 itibariyle Toplam: 300.000.000’u bulmaktadır. Çinliler ve Hintlilerin ardından Türk Milleti dünyanın en kalabalık 3. Üçüncü Milleti olmasına karşın, sanayi, teknoloji, bilim, ticaret ve Dünya siyasi litaratöründe ne den söz sahibi değildir diye baktığımızda,  

 • Türk Cumhuriyetleri dilde, dinde ve ırkta ortak kültür mirasına sahip olmalarına karşın, bir biriyle arzu edilen siyasi iletişimi sağlayamadıkları,  Türk Milleti din, dil, ırk, kültür, sanayi, bilim, teknoloji, ticari, eğitim, para birimi, ortak askeri ordunun yanı sıra daha birçok alanda ve ortak kültürde Birlik ve Beraberliğini sağlamak suretiyle “BİRLİK VE TİCARİ ORTAK PAZARINI” kuramadığı, cevabını tespit ederken, diğer taraftan. 
 • Türk Milletinin dışında (başka hiçbir millette bulunmayan en önemli özelliği), her zorlukta ve her koşulda HÜR VE BAĞIMSIZ OLARAK (CUMHURİYET) DEVLET OLMA ÜLKÜSÜNÜ BAŞARAN BU ASİL MİLLET DÜNYA YA YENİDEN HUZUR BARIŞ VE ADALET NİZAMI GETİRMESİ YAKINDIR. 
 • Bu araştırmamıza burada ara verirken, hepinizin ve hepimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Cenabı Allah Asil Türk Milletini korusun İnşallah.  

beyturakif@hotmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!