Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamında Yeniden Yapılandırma - SMMM Akif Beytur

Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamında Yeniden Yapılandırma


SGK PRİM BORÇLARI-SGK ASGARİ İŞÇİLİK BORÇLARI-SGK İDARİ PARA CEZA BORÇLARI)  

Ülkemizde sıkça çıkarılan “Torba Yasaları” kapsamında, SGK’ ya olan Prim Borçları ile İdari Para cezaları yapılandırılmalarına karşın, Beklenen Ekonomik etkinin sağlanamaması üzerine, söz konusu pirim ve cezaların yeniden yapılandırılması istemiyle “BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ” adı altında yeni (Torba Yasa) TBMM /Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmuş bulunmaktadır.    

Daha önceki Yapılandırmalarda SGK prim borçları ile bağlı ceza ve feriler yapılandırılmış olmasına karşın birçok kesimin çeşitli gerekçelerle yapılandırılan yeterince yararlanmadığı ve borçlarını ödeyemediği de bir gerçektir. Mağdur kesimin mağduriyetinin giderilmesi için “Yeni bir yasal düzenleme yapmaya ihtiyaç duyulduğu” anlaşılmaktadır.  

SGK uygulamasında çok sayıda statüde farklı sigorta kolları ve uygulamalar olması nedeniyle birçok okuyucumuz mevcut borçlarını ödeyemedikleri için takibe düştükleri, ilişiksiz ve borcu yok belgelerini almadıkları, teşvik ve kredi kullanamadıklarından bahisle yeni bir yapılandırma çıkıp çıkmayacağı çıkmış ise kapsamı ve dönemi hakkında sıkça sorular sormaktadır. Okuyucularımızın bu taleplerine karşı bu yazımızda açıklığa kavuşturacağız inşallah.     

YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN SGK PRİM BORÇLARI
2021 Yılı Nisan ayı-dönemi ile önceki aylara-dönemlere ilişkin olup, Torba Yasa’nın yayımlanma tarihinden önce Tahakkuk etmesine karşın bu tarih itibariyle ödenmemiş;  

1-) 4 A SGK, 4 B Bağ kur, Emekli sandığı, 4 C kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi,  

2-)  60/1-g kapsamındaki genel sağlık sigortası primleri,  

3-)  Sosyal Güvenlik Destek Primlerinin tamamı,  

4-) Yapılan başvuru tarihi itibariyle ilgili mevzuatına göre ödenme imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi (gelir vergisinden muaf olan kadın sigortaların isteğe bağlı sigorta primi dahil) ile  

5)  Topluluk  sigortası  primi, Yapılandırma  kapsamında  yer  alıyor. Ayrıca  belirtilen  primlerle  birlikte  ilgili  kanunları gereğince. SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı da yapılandırılıyor.   

YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN ASGARİ İŞÇİLİK BORÇLARI  

2021 Yılı Nisan ayı-dönemi ile önceki aylara-dönemlere ilişkin olup bu tarihe kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu kanunun yayım tarihinden önce SGK tarafından re’sen Tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde kanunun yayım tarihi itibariyle ödenmemiş;  

1- Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri yapılandırma kapsamında bulunmaktadır.  

YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN SGK İDARİ PARA CEZALARI /DİĞER BORÇLAR  

2021 Yılı Nisan ayı-dönemi ve önceki aylara-dönemlerde yapılan tespitlere ilişkin olup yapılandırmanın son başvuru tarihine kadar tebliğ edilen SGK idari para cezaları da yapılandırılacaktır. Diğer yandan Torba Kanun ile ayrıca;   

1-  Torba Kanun kapsamına giren ve 2021 yılı Nisan ayı/ döneminden önce asılları ödenen alacakların; bu tarih itibariyle henüz ödenmemiş olan fer’ileri,  

2-  Tarım sigortalarına ilişkin sigorta primi ile tarımsal kesinti sorumluların tevkifat borçları,  

3-  Bağ Kur (4/1-b) kapsamındaki  sigortalılık  statüsünden kaynaklanan ve ilgili kanunlar gereği durdurulmuş  sürelere  ilişkin primler  

4-  2021 Yılı Nisan ayından önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş; SGK tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit  edilen ve tahsil edilmesi gereken iş göremezlik ödeneği, gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ve kanuni  faizleri,  

5-  2021 Yılı  Nisan  ayı- dönemi  öncesi  tahakkuk  ettiği halde  ödenmemiş olan; işverenlerin ve  üçüncü  şahısların, ilgili kanunlar gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm  halleri ile  genel sağlık  sigortasına  ve  bakmakla yükümlü  olduğu  kişilere  yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçlar  ve  kanuni       faizleri  ile  yapılandırmaya  başvuru  tarihi   itibariyle   (4 / 1-b)  kapsamındaki  sigortalı   statülerindeki   prim   borçları          yapılandırılabilecektir.  

Not: Okurlarımızın, SGK yapılandırmaları hakkındaki diğer sorularına, takip eden yazılarımızda güncel ve yasal  mevzuata uygun olarak köşemizde bilgilendirmeye çalışacağız.

beyturakif@hotmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!