Konkordato sürecinde alacaklılar kurulunun oluşması ve görevleri - SMMM Akif Beytur

Konkordato sürecinde alacaklılar kurulunun oluşması ve görevleri


Ülkemizde İflas ertelemenin kaldırılması ve İcra İflas Kanunu’nda yapılan son değişiklikler ile unutulmaya yüz tutmuş olan konkordato tekrar hukuk ve ekonomi uygulamasında yerini almış bulunuyor. Pek çok firmanın konkordato talebinde bulunduğu basında sıkça yer almaktadır. Covit - 19 ve Pandemi sürecinin de etkisiyle önümüzdeki günlerde konkordato talebinde artış olacağı öngörülmektedir. 

Konkordato talep edilmesi iflas manasına gelmemekle birlikte, konkordato bir şirketin itibarını ciddi oranda sarsan bir müessesedir. Buna karşın bu yola başvurulmasının asıl nedeni, borçlarını ödemekte acze düşen veya düşme ihtimali bulunan bir borçlunun alacaklıların belli bir çoğunluğu ile yaptığı ve ticaret mahkemesinin onayıyla hüküm kazanan cebri bir anlaşmadır. Konkordato ile borçlu borcunu tasdik ederek, borcun miktarında veya vadesinde kolaylık sağlanmasını talep etmektedir. Sürecin iyi yönetilmesi halinde müflis durumdan çıkılarak normal faaliyet sürecine geri dönmesi elzemdir.   

Konkordato Komiserinin Niteliklerine Ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik:

02.06.2018 Tarih ve 30439 sayılı Resmi Gazetede, Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanmış bulunmaktadır. 

Söz konusu yönetmelik ile 2004 sayılı (İİK) İcra İflas Kanun hükümlerine göre görevlendirilecek konkordato komiserinin nitelikleri ile alacaklılar kurulunun zorunlu olarak oluşturulacağı haller ve alacaklılar kuruluna dair diğer tüm hususlar düzenlenmiş bulunmaktadır.

Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile bunların görevleri başlıklı 290. Madde içinde alacaklılar kurulu ile ilgili bölüm aşağıdaki gibidir.

Alacaklılar kurulu, komiserin faaliyetlerine nezaret eder; komisere tavsiyelerde bulunabilir ve kanunun öngördüğü hâllerde mahkemeye görüş bildirir. Alacaklılar kurulu komiserin faaliyetlerini yeterli bulmazsa, mahkemeden komiserin değiştirilmesini gerekçeli bir raporla talep edebilir. Görevli Mahkeme söz konusu talep hakkında borçluyu ve komiseri dinleyip “gerektiğinde tarafların yazılı beyanını aldıktan” sonra kesin olarak karar verir

290. Maddede atıf yapılan ve kıyasen uygulanacağı belirtilen 8’inci, 10’uncu, 11’inci, 16’ncı, 21’inci ve 359’uncu maddeler aşağıda açıklandığı gibidir. 

Kanunun 290. Maddesinin gerekçesine göre, alacaklılar kurulu, yeni bir kurum olarak oluşturulmuştur.

Yine 290. Maddenin son fıkrasına göre; Alacaklılar kurulu, komiserin faaliyetlerine nezaret eder; komisere tavsiyelerde bulunabilir ve kanunun öngördüğü hâllerde görevli ve yetkili mahkemeye görüş bildirir. Alacaklılar kurulu komiserin faaliyetlerini yeterli bulmazsa, mahkemeden komiserin değiştirilmesini gerekçeli bir raporla isteyebilir. Görevli ve yetkili Mahkeme bu talep hakkında borçluyu ve komiseri dinledikten sonra kesin olarak karar verir.

(Yönetmelik Mad: 10) Alacaklılar kurulunun oluşturulması:

(1) Mahkeme tarafından kesin mühlet kararıyla birlikte veya en geç 2004 sayılı Kanunun 299'uncu maddesi uyarınca alacaklıların alacaklarını bildirmesi ve aynı Kanunun 300'üncü maddesi gereğince borçlunun alacaklılar hakkındaki beyanı alındıktan sonra, 7 yedi alacaklıyı geçmemek, her hangi bir ücret takdir edilmemek ve tek sayıda olmak kaydıyla konkordato komiserinin de görüşü alınarak alacaklılar kurulu oluşturulabilir.

(2) Bu durumda alacakları, hukuki nitelik itibarıyla bir birinden farklı olan alacaklı sınıfları ve varsa rehinli alacaklılar, alacaklılar kurulunda hukuka ve hakkaniyete uygun şekilde temsil edilir.

(Yönetmelik Mad: 11) Alacaklılar kurulunun zorunlu olarak oluşturulacağı haller:

(1) Hukuki nitelikleri büyük ölçüde birbirine benzer alacaklar, aynı alacaklı sınıfında yer alır. (Kayyim ve Konkordato Komiseri’nin ücret alacağı öncelikli olarak ilk sırada yer alır.) Rehinli alacaklılar, rehnin kıymetini karşılayan miktardaki alacakları bakımından ayrı bir sınıf olarak kabul edilir.

(2) En az üç alacaklı sınıfı bulunması kaydıyla, alacaklı sayısının iki yüz elliyi veya alacak miktarının yüz milyon Türk Lirasını aşması halinde alacaklılar kurulunun oluşturulması zorunludur.

(Yönetmelik Mad: 12) Alacaklılar kurulunun görevi:

(1) Alacaklılar Kurulu, komiserin faaliyetlerine nezaret eder; komisere tavsiyelerde bulunabilir ve kanunun öngördüğü hâllerde görevli ve yetkili mahkemeye görüş bildirir.

(2) Alacaklılar Kurulu komiserin faaliyetlerini yeterli bulmazsa, mahkemeden komiserin değiştirilmesini gerekçeli bir raporla isteyebilir. Mahkeme bu talep hakkında borçluyu ve komiseri dinledikten sonra kesin olarak karar verir.

(Yönetmelik Mad: 13) Alacaklılar kurulunun çalışma usul ve esasları:

(1) Alacaklılar Kurulu, her ay en az bir kere toplanır. Alacaklılar kurulunun aylık olağan toplantıları komiser tarafından belirlenerek bildirilen gün ve yerde yapılır.

(2) Alacaklılar Kurulu ayrıca üyelerinin salt çoğunluğunun talebi üzerine her zaman toplanabilir. Bu halde, yapılacak toplantıların komisere bildirilmesi zorunludur.

(3) Alacaklılar Kurulu toplantıda hazır bulunanların oy çokluğuyla karar alır. Komiser toplantılarda hazır bulunarak alınan kararları toplantıya katılanların imzasını almak suretiyle tutanağa bağlayıp süreci hukuk’ a ve hakkaniyet’ e göre yönetmesi gerektiği elzemdir.

beyturakif@hotmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

Yazıyı Yorumla

Yorumlar / 1

  • Kemal şatır | 18 Nisan 2021 00:07

    Teşekkür ederiz elinize sağlık