Devlet mükellef ilişkisinde eşitlik ilkesinin sağlanması… - SMMM Akif Beytur

Devlet mükellef ilişkisinde eşitlik ilkesinin sağlanması…


Anayasa’nın 73. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır” denilmiştir. Verginin malî güce göre alınması ve genelliği ilkeleriyle vergilendirmede eşitlik ve adaletin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

Ekonomi ve vergi hukuku alanında malî güce ilişkin göstergelerin gelir, sermaye ve harcamalar olduğu kabul edilmektedir. Malî güç, ödeme gücünün kaynağı, dayanağı, nedeni ve varlık koşuludur. Yasa koyucunun vergilendirmede, kişilerin sahip olduğu ekonomik değer ile malî güçlerini göz önünde bulundurması gerekir. Vergide genellik ilkesi, herhangi bir ayırım yapılmaksızın malî gücü olan herkesin vergi yüküne katılmasını ve vergi ödemesini ifade eder. Malî güce göre vergilendirme, verginin, yükümlülerin ekonomik ve kişisel durumlarına göre alınmasıdır.                 

Bu ilke, aynı zamanda vergide eşitlik ilkesinin uygulama aracı olup, malî gücü fazla olanın malî gücü az olana göre daha fazla vergi ödemesini gerektirir. Vergide eşitlik ilkesi ise malî gücü aynı olanlardan aynı, farklı olanlardan ise farklı oranda vergi alınması esasına dayanır denilmekte ise de; Mükellef adına re’sen yapılan tarhiyata istinaden tahakkuk ettirilen vergi ve bağlı feriler / cezalar nedeniyle birçok mükellefin haksız cezalara maruz kaldığı açıktır. Kendi beyanına istinaden tahakkuk eden vergisini ödemekte güçlük çeken mükellef ek vergi ve cezalarla karşılaştığında, yaşadığı şok ile normal vergisini dahi ödemekte imtina etmektedir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi tahsilatını arttırmak istemiyle bu güne kadar çıkardığı Vergi affı / Yapılandırma uygulamaları, Vergi tahsilatı artırmadığı gibi Mükellefin beyanına istinaden tahakkuk eden ve ödenmesi zorunluluk arz eden Vergi, Resim ve Harçların dahi düzenli ödenmediğini açıkça ortaya koymaktadır. 

Vergi aflarının Ekonomik ve Mali yapıya katkı sağlamadığı gibi Devlet Mükellef arasındaki hassas dengeyi bozmak suretiyle kayıt dışılığı teşvik etmekte ve Enflasyon artışına neden olmaktadır.

Diğer taraftan vergisini zamanında düzenli ödeyen mükelleflere %3’lük bir vergi indirimi olanağının kanun koyucu tarafından belirlenmiş ise de idarenin uygulamasında aranan bir çok kriter nedeniyle söz konusu indirimden yararlanmanın da pek mümkün olmadığı açıktır.

Vergi alacaklarının hiç tahakkuk ettirmemesi ya da geç tahakkuk ettirilmesi nedeniyle ortaya çıkan paranın zaman maliyetini telafi etmek amacıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na 1985 yılında “gecikme faizi “müessesi eklenmiştir.  

Vergi idaresinin kendi alacaklarının geç tahakkuk ettirilmesi nedeniyle yaptığı faiz alınmasına ilişkin düzenlemeden tam 13 yıl sonra, 1999 yılında mükelleflere iade edilmesi gereken vergilere faiz ödenmesini ilişkin düzenleme Vergi Usul Kanunu’nun 112.maddesine eklenmiştir. Ancak bu düzenleme tam anlamıyla bir gecikme faiz müessesi olmayıp, iadenim aşırı gecikmesi halinde gecikmeden dolayı daha düşük oranlı tescil faizi oranında bir ödeme öngörülmüştür. 

Yapılan bu düzenleme “ihtirazi kayıtla” beyanname verilip açılan dava sonucunda, davanın kazanılması halinde, yargı kararı uyarınca iadesi gereken vergilerde uygulanamıyordu. Sadece mahkeme kararının tebliğinden sonra ödeme yapılmaması durumunda uygulanabiliyordu. Bu durum mükellef aleyhine dengeyi bozuyor ve adalet duygusunu derinden yaralıyordu.  

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 2007 yılında, yargı kararları uyarınca iade de mükellefe faiz verilemeyeceğine hükmetmişti.

ANAYASA’NIN EŞİTLİK İLKESİNİ SAĞLAYAN VERGİ MAHKEMESİ KARARI   

Davacı… şirket, 2018 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesini Nisan 2019’da “ihtirazi kayıtla” beyan etmiştir. Kurumlar Vergisi Beyannamesinde, Bankanlar Kurulu Kararı ekindeki kararda kurumlar vergi matrahından yapılacak indirime ilişkin olarak kıst dönem uygulanıp uygulanmayacağının belli olmaması ve vergi dairesi ile sorun yaşamamak için Ar-Ge harcamasının bir bölümünü kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate almış, Ar-Ge indirimine konu edilmeyen kısma isabet eden tutarın, yasal faizi ile red ve iadesi amacıyla dava açmıştır. 

Vergi Mahkemesi mükellefin ihtirazi kayıtla beyanname vermesinin usule uygun olduğuna ve Ar-Ge harcamaları hakkında mevzuat hükümlerinde özel bir dönem gösterilmediği için kıst hesap döneminin dikkate alınarak işlem yapılmaması gerektiği sonucuna ulaşmıştır. 

Vergi Mahkemesi : “Devlet alacaklı sıfatı ile vergi borcunun ödenmesi hususunda mükellefe emir verirken, emirlerine uymayan mükellef hakkında da, hükümranlık yetkisine dayanarak öngördüğü; gerek idari, gerekse kişi hürriyetine yönelik cezalar uygulama kudretine sahip olması nedeniyle, vergi ilişkisinin kamu hukuku alanına dahil olduğu tartışmasızdır. 

Bu bakımdan; kanundan doğan ve kamu hukuku alanından cereyan eden vergi ilişkisinde, sözleşmeden doğan özel borç ilişkilerinde kanuni faizi düzenleyen 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un uygulama olanağı bulunmamaktadır.                         

Vergi ilişkisinde taraflar eşit statüde değildir. Bu eşitsizliğin kişi hürriyetleri, özellikle mülkiyet hakkı üzerinde aleyhe sonuç doğurması ihtimaline karşı geliştirilen verginin yasallığı ilkesi, bireyi bu eşitsiz ilişkide devlete karşı koruma amacı gitmektedir.     

Pozitif Vergi Hukukumuzda Devlet, mükellef tarafından dava konusu yapılan vergilerin ödeme yapılmamış kısmına, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, yargı organı kararının tebliğ tarihine kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında gecikme faizi hesaplamak suretiyle, bu surette uğradığı ekonomik kaybı telafi etme amacı taşırken, aynı ilişkinin diğer tarafı olan mükellefin davayı kazanması durumunda, aynı yasada herhangi bir düzenleme öngörmemek suretiyle, vergi hukukunun temel işlevi olarak devlet ile birey arasında kurulmaya çalışılan çıkarlar dengesini birey aleyhine bozmaktadır.  

Bu nedenle devletle bireyin çıkarları arasındaki adil dengenin; mükellefe iade edilecek vergilere de, devletin kendi alacaklarına uyguladığı gecikme faizi oranının esas alınması suretiyle kurulması gerekir ki, bu aynı zamanda hukuk devletinde adil dengenin sağlanması için zorunludur. Bu itibarla davacıya iadesine karar verilen tutara gecikme zammı oranında faizin uygulanması, kanuna ve hukuka uygun olacağı sonucuna ulaşılmaktadır.”  

(Ankara 1.Vergi Mahkemesi’nin E: 2019/447, K:2019/928 sayılı Kararı) Bundan sonraki süreçte, uygulamanın ve yasal düzenlemelerin bu yönde ilerlemesini beklemek, her mükellefin en doğal hakkı olmakla birlikte kararın, diğer Vergi Mahkemeleri içinde hukuki bir referans ve emsal olacağı muhakkaktır. Böylece Devlet Mükellef ilişkisinde Anayasa’da zikredilen Eşitlik İlkesi sağlanmış bulunmaktadır.
 

beyturakif@hotmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

Yazıyı Yorumla

Yorumlar / 174

 • Murat keskin | 18 Eylül 2020 18:33

  Hocam mükellef leri aydınlatıcı bir yazı emeğinize sağlık

 • ÇOBAN 4444 | 30 Haziran 2020 10:08

  Üstadım öncelikle bu değerli yazınız ve yorumunuz için teşekkürler... Yazınızda devlet mükellef ilişikisinde eşitilik ilkesinin sağlanması aşamalarında mükellef aleyhine yapılan bazı uygulamalardan bahsetmişsiniz. Ülkemizde maalesef Devlet mükellef arasındaki dengeyi sağlamak gerçekten çok güç hale gelmiştir. Bunda devlet ile mükellefin birbirlerine olan bazı sorumluluklarını yerine getiremediklerindendir. Ülkemizde sayıları tam belli olmamakla beraber vergi beyanı ve vergi ödeme aşamalarında görevini yerine getirmemek için elinden geleni yapmaktalar. Bu gibi nedenlerden dolayı devlet, mükellef için bazı zaman ağır şartlar öne sürdüğü aşikar olduğu ve bunun eşitlik ilkesine zarar vermektedir. Vergi affı veya vergi yapılandırması hem devlet hem de mükellef için her ne kadar olumlu gözükse de, vergi borcunu zamanında ödeyen mükellefler için haksızlık olduğu ortada, işin en olumsuz tarafı da çoğu mükellefin borcunu yatırmamaya yönlendirdiği görülmektedir. Kısacası devlet ve mükellefin karşılıklı sorumluluklarını yerine getirmesi durumunda herhangi bir sıkıntı olmayacağı, devlet-mükellef ilişkisinde eşitlik ilkesi olsun diğer ilkeler olsun bunların sağlanmasında epey yol alacağımıza eminim...

 • Canan Katılmış | 18 Haziran 2020 10:22

  Akif Bey vatandaş için ihtiyaç olan, önemli bir konuyu kaleme aldığınız için teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık.

 • Erdal Yalçın | 17 Haziran 2020 16:46

  Paylaşmış olduğunuz bilgilerden dolayı bizleri aydınlattınız icin emeğinize sağlık devamını yazmanız dileğiyle

 • İbrahim Gündoğdu /esnaf | 15 Haziran 2020 15:29

  Yararlı dolu dolu bir içerik olmuş. Elinize, emeğinize sağlık. Bilgi birikiminizi köşe yazısı olarak paylaştığınız için teşekkür eder devamını bekleriz.

 • Murat Güzel | 14 Haziran 2020 02:01

  Devletin vatandaşına verdiği her türlü kamu hizmetinin giderleri toplanan vergilerden karşılanır. Bu nedenle vergi Devlet olmanın olmazsa olmaz unsurlarından birdir. İşte neredeyse gelenek haline gelen seçimlerden önce vergi barışı veya vergi affı adıyla çıkarılan yasaların kısa vadede Hazine’ye para girişi sağlasa da, uzun vadede yararlı olmadığını düşünmekte olduğumu belirtmek isterim. Her şeyden önce bu gibi aflar, her ne kadar zor duruma düşen iyi niyetli mükelleflerin ödeyemedikleri kamu borçlarını ödemeleri için bir fırsat olsa da; vergisini zamanında ödeyen mükellefler nezdinde bir haksız rekabete yol açmakta, hatta bu mükellefleri cezalandırmış gibi olmakta, bu durum ise mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu azaltmaktadır. Ayrıca, sık sık çıkarılan vergi afları uzun vadede vergi gelirlerini de olumsuz etkilemekte, tahakkuk eden verginin bir kısmı, “nasıl olsa af çıkar” inancıyla ödenmemektedir. Dolayısıyla, söz konusu af kanunları istisnai olmalı, bir seçim malzemesi olarak kullanılmamalıdır. Bu tür konuları irdelediğiniz için çok güzel bir yazı ortaya çıkmış. Teşekkürler.

 • ibrahim Aslan | 13 Haziran 2020 20:52

  bilgi ve yorum içerikli yazılarınızın devamını bekleriz. teşekkür ederiz.

 • Çağla | 13 Haziran 2020 20:13

  Bu tarz mühim konulardaki cesur yazılarınızı devamı dileğiyle

 • İsmet beytur | 13 Haziran 2020 20:05

  Çok iyi bir konuya değinmişsiniz Yazılarınızın devamını bekliyoruz

 • Sinan kaya | 13 Haziran 2020 20:03

  Yazılarınızın devamını bekliyoruz

 • Tuğçe | 13 Haziran 2020 14:08

  Elinize emeğinize sağlık

 • Özlem Apaydın | 13 Haziran 2020 10:01

  Faydalı, dolu bir içerik olmuş. Elinize, emeğinize sağlık. Bilgi birikiminizi paylaştığınız için teşekkür eder devamını bekleriz.

 • Mehmet AKDAĞ | 13 Haziran 2020 09:55

  Her zaman söylemişimdir. İşini zamanında yapanların hakları teslim edilmiyor diye. Emeğinize sağlık Akif kardeşim.

 • Abdullah Akdağ | 13 Haziran 2020 09:20

  Yıllardır bu konuyu konuşurum. Çok aydınlatıcı bir yazı olmuş. Emeğinize sağlık.

 • Süleyman ÜSTÜNDAĞ | 12 Haziran 2020 23:30

  Önemli konulara değinmişsiniz Akif bey, elinize emeğinize sağlık.

 • Süleyman Üstündağ | 12 Haziran 2020 23:24

  Önemli konulara değinmişsiniz Akif bey, elinize emeğinize sağlık.

 • ALİ KARA | 11 Haziran 2020 16:57

  Başarılarınızın devamını dilerim iyi çalışmalar.

 • SMMM Vahap ASLAN | 10 Haziran 2020 23:56

  Kıymetli bilgilerinizi kaleminiz de okumak farkındalık sunuyor değerli bilgilerinizin devamını diliyorum. emeğinize yüreğinize sağlık var ol üstadım

 • Ali Gül | 08 Haziran 2020 23:13

  Akif bey ,bu bilgilendirici metin için tebrikler.Emeğinize teşekkürler.İsabetli bir yazı olmuş.Mahkemenin böyle bir kararının olduğunu ilk defa sizin yazınızda öğrendim.Vergi yasalarının günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiğine inanıyorum.Belirttiğiniz gibi verginin mali güce göre alınması,vergilendirmede eşitlik ve adaletin gerçekleştirilmesi amaçlarına mutlaka uyulmalıdır.

 • Zeynep | 08 Haziran 2020 13:01

  Çok bilgilendirici bir yazı olmuş kaleminize sağlık devamını bekliyoruz

 • Dr.Mehmet SAYDAM | 08 Haziran 2020 11:13

  Malatya nethaberi ve yazarı tebrık ederım Boylesıne mukemmel bır kose yazısını yayınladıkları ıcın. Yazı duyulmayan sesımız i duyulmasına Vesıle olmuŞ.olmus yasal haklarımızıatercuman oldugu acıktır.

 • Fatih | 08 Haziran 2020 10:01

  Akif bey maaşallah cok güzel açıklamışsınız insaalah büyükler nezdinde gereken karşılığı bulur

 • ÖMER | 07 Haziran 2020 23:39

  Zenginden daha çok fakirden daha az vergi alınacağı bir yeni vergi paketi hazırladıklarının altını çizen BERAT Albayrak, ekonomide olumlu gelişmelerin yaşanacağını işaret etti.

 • İrfan arslan | 07 Haziran 2020 18:22

  Elinize kaleminize sağlık. Çok önemli konulara temas etmişsiniz. Özellikle vergi affı ile ilgili kısım çok mükellef ler için isabetli olmuş.. Hakkaniyet ölçüsünde değerlendirilerek devletimizin uygulama yapacağını temenni ederim.

 • Enes Sekmen | 07 Haziran 2020 17:46

  Tüm detayları ile kaleme aldığınız yazınızdan dolayı tebrik ediyorum Akif Bey. Emeğinize sağlık.

 • Mehmet GÜNDÜZALP/iş adamı tüccar | 07 Haziran 2020 17:35

  Sayın beytur ün köşe yazısından sonradan haberdar oldum haberu merakla okudum hakikaten tum vergi mukeklefkerinin ve toplumun tum kesi.inin sıklıkla yaşadığı malı ve hukuki alanında oldukça yararlı ve hukuki anlamda emsal gibi yazı yazmış eline sağlık bukonuda malatyanethaberi ve yazarı tebrik ederim.

 • A.Riza AYDIN /iş adamı | 07 Haziran 2020 17:21

  Sayın yazarın yazisini okudum ve çok da beğendim çünkü toplumun başlıca yaşadığı temel sorunlara çözüm noktasında hukuki gerekçesiyle derman olmuş ve bu tezini TC.Anayasasina dayanak oluşturarak böylelikle gerek yazarı gerçekse malatya beraberi kutluyorum.

 • Hasan Basri ILHAN | 07 Haziran 2020 14:08

  Akif bey bu konuları dile getirdiğiniz için kaleminize yüreğinize sağlık.Insallah devlet büyüklerimiz bu konuya el atarlar.Esitlik ilkesi günümüz kanunları ile biraz zor sağlanır.irnegin Kuyumcular,sanatcı ve futbolcular göstermelik cüzi vergiler ödemektedirler.Ama gelirleri çok yüksek.

 • Aynur Sarıcı | 07 Haziran 2020 13:26

  Çok doğru tespitler... Vergi eşitsizliğin ve adaletinin bir an önce sağlanması temennisi ile... Saygılar..

 • Tamer Yücel | 07 Haziran 2020 11:28

  Elinize, kaleminize sağlık.

 • Malatya Tatlı Park şirket Müdürü Mehmet Turan | 07 Haziran 2020 10:04

  Sayın BeyturYazınızi heycanla ve adeta nefesimi tutarak okudum vergi ve sgk konusunda sorunlarımıza çözüm oldunuz yazınızın devamı ve Malatya net habere ve size yayın hayatınızda basarılar dılerim şirket mdr Mehmet turan

 • Hakan Davut | 07 Haziran 2020 10:00

  Sayın Beyyurdu yazınızı beyenıyle okudum çok beyendım başarılarının devamını dılerım.

 • MALATYA TATLI PARK SAN TIC LTD ATI. | 07 Haziran 2020 09:44

  Sayın Beytur yazınızı heyacanla ve adeta nefesimi tutarak okudum Vergi ve SGK konusunda sorunlarımızı çözüm oldunuz yazimizin devami ve Malatta nethabere yayin hayatinda basarilar dilerim. Sirket mdr. Mehmet TURAN

 • Nevzat TURAN/Esnaf | 07 Haziran 2020 09:34

  Yazarın köşe yazısı yargıtay ilamı gibi emsal teşkil etmekte çeşitli kurumla özellikle bankalarla yaşadığımız sorun lara çözüm üretmekte kale.ine yüreğin e saglik başarını. Devamı ı diliyorum.

 • Yusuf Aslan | 07 Haziran 2020 08:08

  Akif kardeşin, kalemine yüreğine sağlık, ülkemizin kanayan yarasına parmak basmışsın, umarım yazınızı ilgili kişiler okur ve dikkate alırlar, başarılar diliyorum

 • YUNUS ZENGİN | 06 Haziran 2020 23:25

  Yıllarca bir çok kurumda kurum ve kuruluşta haksızlığa uğradık yazarın bu yazısı hakkın teslimi adına tüm topluma ışık tutmaktadır. llarca devlete vergi ödedik. Karşılığında ise hakkımızı alamadık. Vergi usulsüzlüğü yapan, vergi kaçıran, devleti aldatanlar devletten ödül aldılar sanki. Allah yardımcın olsun vergi adaletinden bahsetmişsin yazın tamamen hak hukuk dan yana ama uygulamaya gelince adaletten bahsetmek çok zor. Başarılar ve saygılar

 • ramazan zengin | 06 Haziran 2020 23:21

  vergi eşitliği konusunda daha uzun yolları olan hazine bakanlığımız ve ilgili kurumlarının vatandaşı aydınlatmada da eksik kaldığını görerek, haliyle mevzuata hakim mali müşavirlerimizin adına bu konuyu ele almanız yerinde bir hareket olmuştur. iyi çalışmalar hayırlı günler

 • Turgut oral | 06 Haziran 2020 21:45

  Kopyalama yapıştır döneminde böylesi bir yazı yazmak gerçekten derin bilgi ister

 • Zeynep kurt | 06 Haziran 2020 21:44

  Yazmak bile maharet ister. Siz ise çözümler üretmişsiniz. Devam eder inş yazılarınız

 • Selahattin Şahin | 06 Haziran 2020 21:44

  Akif Bey kaleminize cabaniza sağlık. Güzel bir çalısma. Bu konulara hakim birisiniz sözünüz dinlenmeli. Insanlar bu konularda gercekten mağdur oluyorlar.

 • Rıfat güven | 06 Haziran 2020 21:43

  Akif bey ustalık eseri gibi yazılmış. Eyv.

 • Didem kaplan | 06 Haziran 2020 21:42

  Sayın beytur, tüm yazıyı okudum. Lütfen bu tarz tazılarınızı bize sürekli ulaştırın. Kaçırmak istemeyiz

 • Bilal şen | 06 Haziran 2020 21:40

  Umarım bu tarz tolum nezdinde derin ılan bu konuları birileri de artuk uygulama koyar tşk

 • Mustafa şen | 06 Haziran 2020 21:39

  Akif bey, sizin böyle harika bir kaleminiz olduğunu görmek takdire şayan.

 • Betül Erdem | 06 Haziran 2020 21:38

  Kaleminize sağlık.

 • Habip yurt | 06 Haziran 2020 21:38

  Detaylı bir yazı. Bunu böyle dile geitrmek bile başarı ister

 • Didem Kuzu | 06 Haziran 2020 21:37

  Harika bir yazı olmuş. İnce noktalar detaylı izah edilmiş

 • Ebeu aslan | 06 Haziran 2020 21:36

  Devamını bekliyorz. Buna çözüm de bulunmalı

 • Mehmet yücel | 06 Haziran 2020 19:54

  Bu gibi konular yukarda meclise kadar çıkmalı Akif abii

 • Uğur Dündar | 06 Haziran 2020 19:48

  Çok önemli olan bir konuya değinmişsiniz. Emeğinize sağlık, makalenin tamamını okudum başarılarının devamını dilerim güzel misyon yüklemişssiniz.

 • Lütfi Güldalı | 06 Haziran 2020 18:33

  Makalenin tamamını okudum tecrübe ve gözlemlerini yerinde buluyor daha fazla bilgi ve tecrübelerinden bilmediğimiz konularda da aydınlatmalarınızı bekliyoruz teşekkürler

 • Ankara'dan Alperen | 06 Haziran 2020 16:41

  Dilinize kaleminize sağlık üsdat..

 • İbrahim Aksu | 06 Haziran 2020 16:24

  Emeğinize sağlık. Devamının gelmesi temennisiyle başarılar dilerim...

 • Habip YİĞİT | 06 Haziran 2020 16:18

  Çok önemli olan bir konuya değinmişsiniz. Emeğinize sağlık, başarılarının devamını dilerim.

 • İbrahim | 06 Haziran 2020 16:08

  Elinize sağlık

 • Cumali GÜRHAN | 06 Haziran 2020 15:47

  Akif ciğim çok güzel konulara değinmişsin.Ağzına ve yüreğine sağlık

 • Cumali GÜRHAN | 06 Haziran 2020 15:44

  Akif ciğim Bahsetmiş olduğun konu ülkemizin yarayan bir kanası. Sizin gibi bilgi insanlarca gündeme geldikçe adaletsizliğin önüne geçilebileceği kanaatindeyim.

 • Cumali GÜRHAN | 06 Haziran 2020 15:42

  Akif ciğim Bahsetmiş olduğun konu ülkemizin yarayan bir kanası. Sizin gibi bilgi insanlarca gündeme geldikçe adaletsizliğin önüne geçilebileceği kanaatindeyim.

 • Cemal demir | 06 Haziran 2020 15:33

  Vergi adaleti,herkesin gücüne göre vergi ödemesi sosyal adalet açısından önemlidir.devlet bu konuda üzerine düşeni yapmak zorunda,bunun içinde bu konuları dile getirmek gerekir.bu yazılarla olayı gündemde tutmak gerek.dolayısiyle güzel bir misyon yüklenmişsiniz.devamını dilerim...

 • Emine Bayraktar | 06 Haziran 2020 15:22

  Elinize emeğinize sağlık aydınlatıcı bir yazı olmuş.

 • Ömer Akcan | 06 Haziran 2020 14:26

  Tebrik ederim Akif bey yıllardır özlediğimiz vergi adaletinden bahsediyorsunuz. Bu tür uygulamanın takipçisi olma adına sizleri tebrik ediyorum.Başarılar diliyorum

 • ORTAÇ | 06 Haziran 2020 14:20

  ABİ HARİKA BİR YAZI TEŞEKÜRLER ARASIRA MÜKELLEFLERİ BİLGİLENDİRMENİZİ BEKLİYORUM

 • Mücahit D. | 06 Haziran 2020 14:05

  Vergi borcunun ödenmesinde en küçük ayrıntısına kadar tahsilat yapılırken iadede çok gevşek davranılan bir mali sistemimiz var. Özellikle faiz ödemeleri yoklar sonra yapılabiliyor. Bu ise halkın ve özellikle mükelleflerin kanayan yarası. Bu konuda geciken geri ödemelerde ombudsmanlığa başvurularda da artış var. Akif Bey güzel bir noktaya değinmiş. Güzel yazılarının devamını diliyoruz.

 • Serdar Canlı | 06 Haziran 2020 13:57

  Yazı, Türk Vergi Sisteminin özellikle esnaflar ve serbest meslek sahipleri açısından oldukça önemli değerlendirmelerini içeriyor. Vergi adaletinin sağlanması son derece önemli olup sosyal adaletin sağlanmasının temellerinden biri de vergi adaletinin sağlanmasından geçer. Vergi sistemi bordrolular açısından da son derece adaletsiz. Bu konuda da değerlendirmelerinizi bekliyoruz.

 • Bülent Karakuş | 06 Haziran 2020 13:46

  Ülkemizde vergi eşitliği ve vergilendirme konusundaki adaletsizliğin giderilmesi hususunda yazınızın çok faydalı ve yol gösterici olduğunu düşünüyorum.

 • MURAT MEŞE | 06 Haziran 2020 13:36

  Üstadım, toplumun ve esnafın gönlünden geçeni söylemişsin. Eline, yüreğine sağlık.

 • Ayşen Özkalınçınar | 06 Haziran 2020 12:33

  Tebrikler Üstad

 • Ali Ekber Gulbas | 06 Haziran 2020 10:43

  Çok doğru ve yerinde tesbitler. Teşekkür ediyorum. Yazılarının devamını diliyorum

 • Özkan işlek | 06 Haziran 2020 09:08

  Herkes mali gücüne göre vergi ödeyecek ama 2019 yılında ÖTV kurumlar vergisinin iki katı. Gelir vergisinin büyük bir kısmı bordrolu çalışanlardan tahsil ediliyor. Damga vergisi azımsanamayacak kadar 14 milyarın üzerinde. Doğrudan verginin sdam gibi tarhinin tahakkunun yapılmadığı sürece büyük firmalar kazancına kazanç katarken fakir halk vergi ödemeye devam edecektir.

 • M hanifi kılınç | 06 Haziran 2020 08:56

  Başarıların devamını dilerim

 • Özkan işlek | 06 Haziran 2020 08:56

  Vergi afları dolayısıyla nasıl olsa her 5 yılda af çıkıyor diye bazı mükellefler biraz rahattı fakat onumuzdeki dönemlerde af cikmsyacak gibi. Vergi tahsilatı gerektigince tahsil edilemediği gibi, duzeli ödeyenler de cezalandiriloyordum

 • S.ÖRNEK | 06 Haziran 2020 05:15

  Mukellefin dilinden kaleme alınmış iyi bir çalışma, vergi eşitliğinde bir çalışma yapılır inş.

 • KAZIM AVCI | 06 Haziran 2020 01:52

  Değindiğiniz noktalarla bizleri aydınlattığınız İçin teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını dilerim.

 • O bir malatyalı | 06 Haziran 2020 01:33

  Böylesi duyarlı bir yazarın yazısını okumak gerçekten çok keyif verici bir durum okurken hiç sıkılmadım çünkü güncel ve toplumsal açıdan mühim bir sorun üzerine kalem oynatılmış tebrik ediyorum gerçekten

 • Alparslan Asiltürk | 06 Haziran 2020 01:29

  Yazınızı büyük bir beğeniyle okudum,tebrik ederim sizleri ,toplumun içinden güncel sorunlara değinmeniz ve bilhassa duyarlı davranışınızdan ötürü teşekkürü bir borç biliyor, selamlıyorum sizleri önümüzdeki günlerde bizimle paylaşacağınız yazılarınızı merakla bekliyor olacağım vesselam...

 • Oğuzhan koyuncu | 06 Haziran 2020 01:26

  Ülkemizde yaşanan bu büyük adaletsizliği dile getirdiğiniz muazzam yazınız için size cok teşekkür ediyoruz Akif bey.Devamını bekliyoruz inşallah.

 • Mahmut yıldızhan | 06 Haziran 2020 01:05

  Akif bey gerçekten güzel bir yazı olmuş, toplumu bilinçlendiren, düşündüklerini kaleme dökmüşsün, emeğine sağlık, bundan sonra yazılarınızın takipcisi olacağım

 • Aynur | 06 Haziran 2020 00:56

  Böyle önemli bir konuyu gündeme almanız çok yerinde olmuş fazlasıyla açıklayıcı ve detaylı olmuş kalemimize sağlık sizin gibi başarılı bir yazara yer verildiği için net haberi tebrik ediyorum başarılarınızın devamını diliyorum.sayın Akif Beytur

 • Münür DURAN | 06 Haziran 2020 00:46

  İçinde bulunduğumuz sistemde bahsettiğiniz vergi eşitliği ve adaletinin devlet tarafından mükelleflere sağlanacağına pek kanaat getirmiyorum. Haklı olarak bu konuda önemli bilgilerinizi yazıya dökmüşsünüz ve insanların faydalanmalarını istemişsiniz. Güzel bir çalışma olmuş elinize sağlık.

 • Zeliha Gültekin | 06 Haziran 2020 00:44

  Çok faydalı bir yazı olmuş Akif Bey kaleminize sağlık. Devamının gelmesini temenni ederiz.

 • Doğan AKBAYIR | 06 Haziran 2020 00:41

  Konu bayağı içerikli. Kısaca yazınızı okudum ve beğendim. Bizleri bilgilendirdiğiniz için tşk. ederiz.

 • Taner Özhan | 06 Haziran 2020 00:39

  Bilgilendirici bir yazı

 • Eyüp AYDOĞMUŞ | 06 Haziran 2020 00:38

  Özellikle esnafı çok yakından ilgilendiren bir konuya değinmişsin. Devletimiz vergi eşitliği ve adaletini sağlarsa sıkıntıların çözüleceğine inanıyorum. Sizde bu konuda yapmış olduğunuz çalışmaları bizlerle paylaşıyorsunuz. Bizleri bilgilendirdiğiniz için sağolun. Yazınız dikkat çekici ve çok doğru. Elinize sağlık

 • Ali Aydemir | 06 Haziran 2020 00:37

  Vergi ile ilgili bilgilendirmeniz için teşekkür ederim.Bu tür yazılarınızın devamını dilerim

 • AYŞE ŞENOL | 06 Haziran 2020 00:29

  Başarılarının devamını bekliyoruz. İyi çalışmalar

 • Mustafa sayım | 06 Haziran 2020 00:24

  Çok güzel bir yazı olmuş vergi ile ilgili bilgilendirmenizden dolayı teşekkür ederim böyle yazı dizinizin devamını dilerim

 • Ali ÇİBUK | 06 Haziran 2020 00:23

  Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Çok güzel bir yazı. Bu bilgileri değerlendirmek önemli olan. Vergi eşitliğinin ve adaletinin sağlanması için herkes üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmeli.

 • Muzaffer Bakır | 06 Haziran 2020 00:20

  Konuya çok güzel açıklayıcı herkesin anlayacağı dilde anlatımınız çoğu insanın ön yargılarını bertaraf etmiştir vergi mevzuatı çok zor anlaşılır bir dille yazmışsınız kaleminize sağlık

 • HAKAN BAYER | 06 Haziran 2020 00:19

  Sayın üstadım değerli bilgileriniz bize yol gösterici oluyor. Yazınızı umarım herkes okumuştur. Toplum olarak bilgi eksikliklerimizi ehlinden gidermemiz gerekir. Teşekkürler...

 • Şinasi YILMAZ | 06 Haziran 2020 00:16

  Ülkemizde her konuda ADALETE ihtiyacımız var. Bahsetmiş olduğunuz vergi eşitliği konusunda da durum bu boyutta. Yazınızı beğendim, ileri ki zamanlarda yine böyle bir makalenizi okuruz.

 • AYDIN AKKOYUNLU | 06 Haziran 2020 00:10

  Gerçekten makaleniz mükemmel, böyle bilgilere çok ihtiyacımız var.

 • GÖkhan ALTUNEL | 06 Haziran 2020 00:07

  Gerçekten yazınızı zevkle okudum. Verdiğiniz bilgiler önem arzetmekte. Devletimiz bu konuda gerekli hassasiyeti gösterir, buna çok ihtiyaç var.

 • Ferhat GÜLŞEN | 06 Haziran 2020 00:04

  Değerli bilgileriniz bize yol göstermekte. Bu nedenle teşekkür eder hayırlı çalışmalar dilerim. Devamını bekliyoruz inşallah.

 • Caner ŞENGÖZ | 06 Haziran 2020 00:00

  İyi çalışmalar, başarılar, devamını bekliyoruz

 • Ahmet DOĞAN | 05 Haziran 2020 23:58

  Sizin gibi yazarlara her zaman ihtiyacımız var. Yazınız çok iyi. Başarılar Akif bey.

 • Nedim HANOĞLU | 05 Haziran 2020 23:08

  Yıllarca devlete vergi ödedik. Karşılığında ise hakkımızı alamadık. Vergi usulsüzlüğü yapan, vergi kaçıran, devleti aldatanlar devletten ödül aldılar sanki. Allah yardımcın olsun vergi adaletinden bahsetmişsin yazın tamamen hak hukuk dan yana ama uygulamaya gelince adaletten bahsetmek çok zor. Başarılar ve saygılar

 • Fikret CEYHAN | 05 Haziran 2020 23:01

  Devlet bu adaletsizlikle vergisini tahsil etmeye devam etsin. Olan fakir fukaraya oluyor. Yazınıza bir diyecek yok. Haklı olarak bunu dile getirmişsin başarılar dilerim.

 • Niyazi KARAKUŞ | 05 Haziran 2020 22:55

  Yorum çok güzel ve donanımlı bir şekilde aydınlatılmış. Başarılarının temennisiyle

 • Ali COŞKUN | 05 Haziran 2020 22:51

  Kanunun her zaman güçlü olandan yana olduğu bu zamanda sadece vergi adaletinden bahsetmek bence yetersiz. Sayın Akif Bey bu konu hakkında oldukça detaya inmiş, güzel bir yazı dökmüş kendisini kutlarım.

 • Etem ZEYBEL | 05 Haziran 2020 22:47

  Tüm camiamızı ilgilendiren bir konu hakkında ancak bu kadar iyi bir makale yazılabilinirdi. Bizleri aydınlattığın için tşk.ler sayın müşavirim.